1 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Regulamin i statut


REGULAMIN I STATUT KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO


I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 1. BLTr:

1. Klub HDK PCK działa przy Klubie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

2. Klub jest podstawową jednostką organizacyjną w oddziale terenowym PCK Warszawa - Południe.

3. Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do organizacji i działania Klubu nie może być mniejsza od 10.

4. Powołanie do działalności Klubu HDK PCK wymaga podjęcia stosownej uchwały przez krwiodawców oraz zgody Dowódcy Jednostki.

5. Zarząd Klubu może wprowadzić własną wewnętrzną strukturę organizacyjną za zgodą Oddziału Regionalnego Warszawa - Południe.

6. Klub HDK PCK realizuje zadania zgodnie ze statutem stowarzyszenia krwiodawców oraz podejmowanymi działaniami:
- Zarządu Głównego,
- Mazowieckiego Oddziału Okręgowego,
- Oddziału Rejonowego PCK Warszawa - Południe.

7. Klub HDK PCK reprezentuje swoich zrzeszonych krwiodawców na terenie całej polski.

8. Zarząd Klubu reprezentuje krwiodawców podczas odpraw organizacyjnych na szczeblu 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

II. CELE I ZADANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

1. Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest:


a) dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa w naszym kraju.
b)propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresownego oddawania krwi wśród żołnierzy, pracowników RON 1. BLTr i ich rodzin;
c) organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK poprzez np.: otwarte akcje poboru krwi, działania na hasło ,,RATUNEK".
d)wcielanie w życie zasad ,,Statusu Honorowego Dawcy Krwi" i podstawowych zasad PCK;
e) popularyzowanie w środowisku wojskowym idei i zasad działania PCK;

2. Do podstawowych zadań klubu HDK PCK należy:


a)systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi;
b)organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby;
c) otaczanie należytą troską i opieką członków Klubu HDK i ich najbliższych oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych;
d) udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa;
e)organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnieńczłonkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).
f) integracja środowisk honorowych dawców krwi;
g)organizowanie otwartych imprez kulturalno - oświatowych i turystyczno  - sportowych dla członków klubu i ich rodzin oraz sympatyków ruchu;
h)  udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU HDK PCK

1. Członkiem klubu HDK może zostać honorowy dawca krwi, który:


a) jest żołnierzem lub pracownikiem RON 1. BLTr.
b) wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez Zarząd Klubu;
c) zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym;
d) ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu;
e) regularnie opłaca składkę członkowską PCK;
f) osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność Klubu (jako członek wspierający).

2. Honorowy dawca krwi może być członkiem tylko jednego Klubu HDK.

3. Przynależność do Klubu HDK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia z klubu, przejścia do innego Klubu HDK oraz przeniesienia do innej jednostki wojskowej.

4. Członek klubu HDK PCK przy Klubie 1.BLTr może być wykluczony z Klubu z jednego z następujących powodów:


- nie uczestniczenia w realizacji zadań Klubu,
- nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK,
- działania na szkodę organizacji,
- nie opłacania składek członkowskich więcej niż 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny,
- pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

5. Członek Klubu HDK ma prawo:


- wybierać i być wybieranym do organów klubu i Stowarzyszenia PCK,
- uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia i ich realizacji,
- nosić odznaki organizacyjne,
- korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu HDK PCK i podjętych na jego podstawie uchwał,
- być wyróżnianym aktualnie obowiązującymi orderami, odznaczeniami, medalami oraz odznakami państwowymi i resortowymi.

6. Członek klubu ma obowiązek:
- przestrzegać postanowień Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża i stosować się  do uchwał organów PCK,
- w ustalonym terminie opłacać składki członkowskie w kwocie ustalonej,
- prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi,
- stosować się do regulaminu Klubu realizować uchwały zarządu klubu,
- przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
- w swoim środowisku promować honorowe krwiodawstwo i pozyskiwać nowych krwiodawców dla klubu.


IV. ORGANY KLUBU HDK PCK
1. Organami klubu HDK są:
 a) zebranie członków Klubu HDK,
 b) zarząd Klubu HDK,
 c) komisja rewizyjna po podjęciu takiej uchwały przez zebranie członków Klubu.

2. Zebranie członków Klubu HDK:


a) po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu HDK,
b) uchwala program działania klubu HDK,
c) wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu Klubu HDK (skład 3 do 5 osób) oraz komisję rewizyjną, gdy będzie taka wola zebrania członków Klubu,
d) wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową PCK.

3. Zarząd Klubu HDK wybiera ze swego grona funkcyjnych: sekretarza, skarbnika, a w razie potrzeby także wiceprezesów.

4. Kadencja zarządu klubu HDK trwa 4 lata.

5. Jeżeli zarząd klubu HDK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołanebnadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek członków Klubu lub na wniosek właściwego zarządu PCK.
 
6. Zarząd klubu HDK:
a)wykonuje uchwały zebrania członków Klubu, uchwały organów PCK wyższegostopnia oraz kieruje Klubem HDK,
b) reprezentuje członków klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych w porozumieniu z właściwym Oddziałem Rejonowym PCK,
c) współpracuje z kierownictwem CKiK oraz PCK,
d)zwołuje zebrania członków Klubu,
e) odbywa posiedzenia według potrzeb, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku,
f)może podejmować uchwałę o wykluczeniu z Klubu, zgodnie ze stosownymi zapisami Statutu PCK (decyzja musi być zatwierdzona przez OR PCK Warszawa - Południe,
g)podejmuje swoje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,
h) prowadzi ewidencję członków klubu i zrzeszonych w nim honorowych dawców krwi - wolontariuszy PCK, książkę protokołów zebrań i rejestr podjętych uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami HDK,
i)przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień - zgodnie z zasadami i trybem obowiązującymi w PCK,
j) może powoływać zespoły i komisje problemowe stosownie od potrzeb,
k)członka zarządu, zarząd może odwołać większością głosów, a przy ich równej liczbie głos prezesa klubu liczy się podwójnie.

7. Pracą zarządu klubu kieruje jego prezes oraz wiceprezesi /jeśli są powołani/ którzy:
a)zwołują posiedzenia zarządu i przewodzą obrady,
b)inicjują i kierują całością pracy Zarządu Klubu HDK PCK,
c)podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Klubu HDK PCK między jego posiedzeniami w zakresie określonym przez ten Zarząd,
d)reprezentują klub HDK PCK wewnątrz i na zewnątrz jednostki w zakresie określonym przez Zarząd Klubu i właściwy Zarząd Rejonowy PCK.


V. INNE POSTANOWIENIA


1. Klub HDK ma prawo używać stempla podłużnego o treści:

Polski Czerwony Krzyż
Klub Honorowych Dawców Krwi
przy Klubie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa


2. Funkcyjni Zarządu Klubu HDK PCK mają prawo używać pieczątek imiennych zatwierdzonych przez zarządy oddziałów rejonowych PCK oraz wizytówek.

3. Klub HDK PCK na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego  Krwiodawstwa może:


a)przyjąć imię honorowe,
b)posiadać własny sztandar,
c) posiadać własną odznakę klubową, zatwierdzoną przez właściwy oddział PCK,
d)posiadać własny emblemat zatwierdzony przez właściwy zarząd PCK,
e)posiadać własny papier firmowy zatwierdzony przez właściwy zarząd PCK i dowódcę jednostki,
f)posiadać stronę internetową,
g)posiadać własną gablotę na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego promującą własną działalność,
h)wydawać własne ulotki promujące honorowe krwiodawstwo.

4. Klub HDK może być wyróżniony:


a) orderami i odznaczeniami państwowymi,
b) odznaczeniami Polskiego Czerwonego Krzyża np.:
- odznakami ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK III, II i I stopnia",
- odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża IV, III, II, I,
- odznakami innych klubów HDK PCK,
c) odznaczeniami i odznakami resortów działających na terenie kraju (zgodnie z regulaminami ich nadawania)
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oddział rejonowy PCK może uchylić uchwałę zarządu klubu HDK PCK, jeżeli jest ona niezgodna z prawem, Statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji.

2. Rozwiązanie klubu HDK PCK może nastąpić w przypadku:
a)uchwały własnej zebrania członków Klubu HDK PCK,
b)zmniejszenia liczby członków Klubu HDK PCK poniżej wymaganego minimum przez okres kolejnych 12 miesięcy działalności,
c)braku aktywnej działalności Klubu HDK PCK przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
d) uchwały Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

3. W przypadku rozwiązania klubu HDK PCK decyzję o przejęciu jego dokumentacji i symboli organizacyjnych PCK podejmuje Oddział Rejonowy PCK.

4.  Oddział Rejonowy PCK przedstawia pozostałym członkom Klubu HDK PCK możliwości zmiany przynależności do innej jednostki podstawowej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP