1 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR DO KORPUSU


WYMAGANIA:

O przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej może ubiegać się osoba:
•    niekarana sądownie;
•    posiadająca obywatelstwo polskie;
•    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby  wojskowej;
•    mająca ukończone 18 lat;
•    posiadająca wykształcenie średnie.

Wykaz aktów prawnych:


•    Ustawa z dnia 11 września 2003r.  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1414– tekst jednolity/
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej /Dz. U. z  2010 r. Nr 45 poz. 265/.
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych /Dz. U. z  2014r. poz. 1352/.
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie szkół podoficerskich /Dz. U. z  2010 r. Nr 152 poz. 1025/.
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe
i zwalniania z tych stanowisk /Dz. U. z  2014r. poz. 1292/.
 

JAK ZOSTAĆ PODOFICEREM W 1. BAZIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO?

WARIANT 1  - Osoba ze środowiska cywilnego lub żołnierz rezerwy

Przed powołaniem do korpusu podoficerów kandydat do służby w 1 BLTr musi odbyć służbę kandydacką w szkole podoficerskiej.

Żołnierz rezerwy lub osoba ze środowiska cywilnego zainteresowana powołaniem do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej składa pisemny wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej  za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 31 marca danego roku. Dotyczy to osoby cywilnej, która nie odbyła zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy posiadającego stopień wojskowy szeregowego lub starszego szeregowego.WARIANT 2  - Podoficer rezerwy

Do korpusu podoficerów może być powołany podoficer rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Podoficer z rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy, spełnia warunki do powołania do służby w korpusie podoficerów, oraz umożliwia zainteresowanemu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

Następnie podoficer rezerwy kierowany jest do jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zdania egzaminu z wychowania fizycznego. Po zdaniu egzaminu z wychowania fizycznego, uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, określeniu przez komisję zgodności posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, umiejętności zgodnych z proponowanym stanowiskiem służbowym w jednostce wojskowej oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny przez komisje kwalifikacyjną jednostka wojskowa występuje do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej  o wyrażenie zgody na powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Dopiero po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu Kadr uruchamiana jest procedura administracyjna związana z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Powołanie może nastąpić na stanowisko odpowiadające stopniowi wojskowemu żołnierza lub na stanowisko służbowe o jeden  stopień wyższe z uwzględnieniem wyszkolenia posiadanego przez żołnierza oraz wyszkolenia wymaganego na proponowanym stanowisku służbowym.


WARIANT 3 -  Szeregowy zawodowy pełniący służbę w 1 BLTr

Szeregowy zawodowy wyrażający chęć przystąpienia do korpusu podoficerów musi wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów do szkół podoficerskich realizowanym na poziomie jednostki.


Postępowanie kwalifikacyjne w jednostce wojskowej obejmuje:
•    sprawdzenie kandydata w zakresie predyspozycji psychologicznych
•    sprawdzenie sprawności fizycznej
•    sprawdzenie wiedzy teoretycznej / testy/
•    sprawdzenie umiejętności praktycznych / normy szkoleniowe/.
•    sprawdzenie umiejętności strzeleckich
Ostateczną decyzję o procedowaniu wniosku żołnierza podejmuje Dowódca 1 BLTr mając na uwadze aktualne potrzeby etatowe jednostki wojskowej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP