1 Baza Lotnictwa Transportowego

Deklaracja dostępności

1 Baza Lotnictwa Transportowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 1 Baza Lotnictwa Transportowego.

Data publikacji strony internetowej: 2016.03.30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Rzecznik Prasowy, 1bltr.rzecznik@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 821 721. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1 Baza Lotnictwa Transportowego, kompleks ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa. Do kompleksu dla interesantów prowadzi jedno wejście od ul. Żwirki i Wigury poprzez Biuro Przepustek. Personel Biura Przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dalsze przejście z Biura Przepustek wymaga zgody osoby uprawnionej do przyjęcia interesanta. Przepustkę wypisuje Dyżurny Biura Przepustek w obecności osoby uprawnionej do przyjęcia interesanta. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono do wejścia bramę nr 4 od ul. Żwirki i Wigury 1C przy biurze przepustek.

W kompleksie na parkingu zewnętrznym są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 65 posiada windę, pozostałe budynki nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach 1 BLTr nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

    
  • BIP