1 Baza Lotnictwa Transportowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA W
1. BAZIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOPojęcia, które mogą Ci być przydatne:

 1. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).
 3. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowane lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie – to przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie w sposób zautomatyzowany bez jakiegokolwiek udziału człowieka.
 6. 6.    Państwo trzecie – to państwo wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który to zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Lichtenstein.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego jest Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa, tel. 261 821 470, adres e-mail: 1bltr@ron.mil.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego możesz się skontaktować drogą mailową na  adres: 1bltr.iod@ron.mil.pl, lub korespondencyjnie:  ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa 60.
 3. Twoje dane osobowe są lub będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją zadań przez Dowódcę 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
 4. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
  z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt 1. Bazy Lotnictwa Transportowego”.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługują niżej wymienione prawa:

Ponadto:

 1. Podawanie przez Cebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
  z przepisów Kodeksu Pracy, a w określonych przypadkach może wynikać z postanowień umównych.

  Konsekwencją niepodania takich danych będzie brak możliwości zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

go-up
Kontakt

1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
tel. 261821470
fax. 261821470
1bltr@ron.mil.pl

  
 • BIP