BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
AKTUALNOŚCI
II edycja projektu „Samoobrona Kobiet”
20.11.2017
Serdecznie zapraszamy Panie do udziału w zajeciach z walki wręcz w ramach projektu SAMOOBRONA KOBIET !

 

 


 
 

 

ZAPISY:

WSzW w Warszawie     
kpt. Grzegorz MAJKA   
tel. 261 825 023, e-mail: gr.majka@ron.mil.pl

WKU Warszawa – Mokotów     
mjr Andrzej DĄBRÓWKA            
tel. 261 824 040, e-mail: a.dabrowka@ron.mil.pl

WKU Warszawa – Praga              
mjr Krzysztof SZYDŁOWSKI        
tel. 261 872 309, e-mail: wkupraga@ron.mil.pl

WKU Warszawa - Ochota           
kpt. Krzysztof DZIURDZIA           
tel. 261 826 621, e-mail: k.dziurdzia@ron.mil.pl

WKU Warszawa – Śródmieście
Milena KUCFIR
tel. 261 877 069, e-mail: m.kucfir@ron.mil.pl

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedstawienie przez ochotniczki zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.

Otrzymanie certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia możliwe jest w przypadku frekwencji na minimum 6 zajęciach.
W zajęciach mogą wziąć udział Panie, które nie uzyskały certyfikatu ukończenia I edycji szkolenia.
 
UCZESTNICZKI SZKOLENIA ZOBLIGOWANE SĄ DO:
 • Posiadania i przedstawienia (jest zasadne i wskazane) aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w praktycznych zajęciach walki wręcz (samoobrony). Zaświadczenie może być wydane przez lekarza internistę lub przez lekarza medycyny sportowej.
 • Złożenia podczas pierwszych zajęć pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od roszczeń w stosunku do jednostki wojskowej w, której odbywać się będzie szkolenie (instruktorów prowadzących zajęcia) w przypadku powstania kontuzji lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego (ewentualnie) podczas prowadzenia przez przedstawicieli MON  praktycznych zajęć z walki wręcz.
 • Posiadania indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych (NNW) wypadków obejmującego cały okres trwania szkolenia i przekazania kopii tego dokumentu organizatorowi zajęć.
 • Posiadania strojów sportowych do realizacji zajęć (dres i halowe obuwie sportowe).
 • Przestrzegania ogólnodostępnych zasad i regulaminów korzystania z wojskowych obiektów sportowych.
 • Podporządkowania się żołnierzom prowadzącym zajęcia w zakresie realizowanego programu szkolenia.
 • Poruszania się w grupach zorganizowanych po terenie koszar pod nadzorem osób do tego upoważnionych.
 • Przyjęcie systemu kontaktowego prowadzenia zajęć przez instruktora.
 • Korzystania z pomocy na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku powstania ewentualnych urazów fizycznych.
 • Przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i niepaleniu tytoniu w miejscach do tego niedostosowanych.
 • Przyjęcia zasady, że zgłoszenie się na zajęcia z walki wręcz (samoobrony) jest jednocześnie potwierdzeniem i akceptacją obowiązującego regulaminu.

 

Spot reklamowy : www.youtube.com/watch

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych