BIP
1. Baza Lotnictwa Transportowego
Przetwarzanie danych osobowych
 

OGÓLNA INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (DZ.U. UE.L.2016.119.1) – dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest : Dowódca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego z siedzibą: ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa 60, tel. 261 821 470, adres e-mail: 1bltr@ron.mil.pl

Inspektor Ochrony Danych w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego: tel. 261 821 712, adres e-mail: s.rewers@ron.mil.pl, adres:  ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa 60

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją zadań przez Dowództwo 1 Bazy Lotnictwa Transportowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa.


Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
•    dostępu do danych osobowych;
•    żądania ich sprostowania;
•    prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;
•    prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podawanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie tych danych byłoby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osobowy.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych